top of page

SOCIALE VERKIEZINGEN 2024

Rol van de vertegenwoordiging in de Ondernemingsraad

De rol van de Ondernemingsraad bestaat in de eerste plaats uit het informeren en raadplegen van de vertegenwoordigers door het hoofd van de onderneming. De OR heeft het recht op overleg en advies met de werkgever over sociale en economische kwesties, inclusief instemmingsrecht bij bepaalde beslissingen. De ondernemingsraad heeft toegang tot alle nodige informatie, deelt deze met werknemers en is betrokken bij het sociaal beleid en personeelsbeheer. De specifieke taken en bevoegdheden worden bepaald door de wet van 20 september 1948 betreffende de organisatie van het bedrijfsleven en kunnen verder worden uitgewerkt in ondernemings-cao's.

Een kort overzicht: 

Belangenbehartiging:

De OR behartigt de belangen van de werknemers bij de werkgever. Dit kan betrekking hebben op arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, reorganisaties, en andere zaken die de werknemers aangaan.

Overleg met de werkgever:

De OR heeft regelmatig overleg met de werkgever over uiteenlopende onderwerpen, zoals bedrijfsresultaten, strategische beslissingen, en maatregelen met betrekking tot het personeel.

Adviesrecht:

De OR heeft het recht om advies uit te brengen over bepaalde besluiten van de werkgever, zoals fusies, overnames, reorganisaties, en andere belangrijke veranderingen binnen het bedrijf.

Instemmingsrecht:

In bepaalde gevallen heeft de ondernemingsraad het recht van instemming. Dit betekent dat de werkgever de goedkeuring van de ondernemingsraad nodig heeft voor bepaalde beslissingen, zoals bijvoorbeeld wijzigingen in de arbeidsorganisatie.

Informatie aan Werknemers:

De ondernemingsraad heeft de taak om informatie aan de werknemers door te geven. Dit omvat de bekendmaking van beslissingen en andere belangrijke informatie die de werknemers aangaat.

Betrokkenheid bij Sociaal Beleid:
​De ondernemingsraad is betrokken bij het sociaal beleid van de onderneming. Dit omvat onder andere het opstellen en evalueren van het sociaal plan en het advies over maatregelen met betrekking tot arbeidsomstandigheden.

Personeelsbeheer:
De ondernemingsraad wordt betrokken bij het opstellen en wijzigen van het personeelsbeleid binnen de onderneming.


Toezicht op Naleving Wetgeving:
De ondernemingsraad houdt toezicht op de naleving van arbeidsvoorwaarden, werk-en rusttijden, maar ook op bv. het naleven van milieuwetgeving en collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's) binnen het bedrijf.


Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW):
Naast de Ondernemingsraad  zijn er ook Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) die specifiek belast zijn met de bescherming van de gezondheid en veiligheid op het werk. De ondernemingsraad werkt vaak samen met deze comités.

Kortom, de ondernemingsraad speelt een cruciale rol in het overleg en adviesproces met de werkgever, waarbij je als vertegenwoordiger inspraak hebt bij belangrijke beslissingen, toegang tot essentiële informatie, en directe betrokkenheid bij het vormgeven van sociaal beleid en personeelsbeheer.

Sociale verkiezingen 2024

Sociaal overleg kan gebeuren op verschillende niveau's, maar ​de sociale verkiezingen gebeuren op niveau van het bedrijf zelf. 

Dé uitgesproken kans om de stem van jouw collega-kaderleden te laten gelden 

calendar.png

Tijdslijn Sociale verkiezingen

logo avec nombre.jpg

Sociale verkiezingen 2024

logo nck-cnc.coloured background.small.transparent.png

Waarom via de NCK? 

vote.png

Zijn er verkiezingen in mijn bedrijf?

bottom of page