top of page

Juridische dienst

shutterstock_1155561211.jpg

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG TOT DE JURIDISCHE DIENST

De juridische dienst is uitsluitend toegankelijk voor NCK-kaderleden die hun lidmaatschap hebben betaald voor het lopende jaar en het jaar daarvoor.

Indien het kaderlid dat juridische bijstand zoekt bij de NCK nog niet aangesloten is en zijn lidmaatschap niet betaald heeft voor het lopende jaar en het jaar daarvoor, betaalt hij bij de eerste raadpleging tweemaal het bedrag van het lidgeld van het lopende jaar als individueel kaderlid (vol tarief) en vult hij een domiciliëringsformulier in voor de toekomstige aansluiting.

Bovendien, indien de aard van de diensten gevraagd aan de NCK de opening van een dossier vereist, stort het kaderlid voorafgaandelijk een bedrag van 150€ op rekening nr 210-0683000-75 van de NCK. In geval van hoogdringendheid betaalt het kaderlid dat bedrag bij de raadpleging.

Voor de toepassing van het reglement van de juridische dienst geniet het “nieuwe” lid nadien dezelfde voordelen als de andere NCK-leden.

DE CONSULTATIE

shutterstock_210039022.jpg

Juristen gespecialiseerd in sociaal recht kunnen telefonisch, schriftelijk of na afspraak in onze kantoren, geraadpleegd worden door NCK-leden die onder de bovenvermelde algemene voorwaarden voor toegang aangesloten zijn.

DE TUSSENKOMST IN DER MINNE

shutterstock_641605555.jpg

Op met redenen omklede aanvraag van één of meerdere leden, onderhandelen onze juristen met de werkgever of zijn wettelijke gemachtigde om de modaliteiten van een regeling van het geschil of van welke situatie ook i.v.m. de uitvoering van een arbeidsovereenkomst in der minne te bepalen.

Indien het betrokken kaderlid akkoord gaat met de voorwaarden van de voorgestelde regeling in der minne, is een deelname in de kosten van de juridische dienst verschuldigd aan de NCK. Die deelname is gelijk aan 10 % van het nettoresultaat bekomen dankzij de tussenkomst van de NCK, met een minimum van 125€.

De tussenkomst in der minne

DE GERECHTERLIJKE BIJSTAND

shutterstock_657028564.jpg

Wanneer het betrokken kaderlid of de betrokken kaderleden en de juridische dienst tot het besluit komen dat een regeling van het geschil in der minne niet mogelijk is, kan worden besloten om een beroep te doen op de Belgische rechtbanken indien de NCK en haar advocaat de zaak verdedigbaar achten. Het betrokken kaderlid moet een regeling in der minne aanvaarden indien de NCK en haar advocaat het verkregen netto resultaat (zie hierboven) lager inschatten dan de kosten van een rechtsgeding, te weten de deurwaarderskosten en de procedurevergoedingen verhoogd met de advocatenhonoraria (objectiviteitsclausule).

In dit geval en gedurende de gehele gerechtelijke procedure aanvaardt het betrokken kaderlid of aanvaarden de betrokken kaderleden :

  • de advocaat die door de NCK voorgesteld wordt of, wegens bijzondere omstandigheden en met voorafgaande instemming van de NCK, de advocaat van hun keuze

  • aan de advocaat alle inlichtingen te verstrekken m.b.t. het geschil

  • bij gunstige afloop van het rechtsgeding, de honoraria van de advocaat en de gerechtskosten (deurwaarderskosten en procedurevergoeding) te betalen. Die kosten worden meestal in hun geheel door de rechter ten laste gelegd van de verliezende partij maar de rechter kan in sommige gevallen ook beslissen dat de kosten worden verdeeld onder partijen.

bottom of page