top of page

Wie zijn wij?

Qui sommes-nous?

Kaderleden zijn professionelen die zich onderscheiden door hun hoge scholingsgraad, competentie, zin voor initiatief en verantwoordelijkheid.

 

In het arbeidsmilieu spelen zij een essentiële economische rol. In een besluit van 1993, heeft het Europese parlement unanamiem de specifieke rol van deze categorie erkend.  

 

De NCK is een belangenvereniging voor kaderleden: 

 • ze is de enige nationale organisatie die door en voor kaderleden beheert wordt,

 • werd meer dan 50 jaar geleden opgericht

 • verdedigt hun sociale en economische belangen

 • werd bij Koninklijk Besluit van 26.11.1986 als representatieve organisatie van kaderleden erkend, 

 • is a-politiek en niet-confessioneel

 • is niet gebonden aan een syndicaat

 • is lid van de Europese Kadervereniging (CEC)

 

De NCK is georganiseerd als een samenwerkingsverband tussen bedrijfsgebonden kaderverenigingen, waarbij de autonomie van de individuele kaderverenigingen voorop staat. 

De NCK groepeert tevens een groot aantal individuele kaderleden. 

Objectives

DOEL

De NCK heeft als doel de belangen van de Belgische kaderleden te verdedigen. Ze doet dit door tussenkomsten op bedrijfsniveau, op nationaal niveau en op Europees/internationaal niveau. Ze verdedigt de belangen van kaderleden op alle niveaus en in alle domeinen die hen aanbelangen (fiscus, koopkracht, werktijd, sociaal recht, enz.). 

Deze tussenkomsten zijn gebaseerd op een voortdurende dialoog tussen enerzijds de kaderleden en anderzijds de verschillende belanghebbende of regulerende partijen. 

De tussenkomst van het NCK op ondernemingsvlak is ten zeerste beperkt, daar voorrang wordt gegegeven aan de autonomie van de individuele kaderverenigingen. Er wordt enkel contact verzocht op aanvraag van: 

 • hetzij de kadervereniging zelf

 • hetzij een kaderlid, aangesloten bij de NCK

 

De NCK moedigt steeds de duale dialoog binnen de onderneming aan:

 

 • tussen kaderleden en directie in de kaderraad.

 • tussen de directie en werknemers in de ondernemingsraad.

Op gewestelijk en nationaal niveau wordt actief contact onderhouden met :

 • werkgevers-organisaties zowel op gewestelijk (VEV/UWE) als op nationaal (VBO) vlak en met sectorale federaties (AGORIA, FEDICHEM, FEVIA, BVB, …);

 • zowel gewestelijke als federale ministeries (Ministerie van Arbeid en Tewerkstelling) alsook met sommige overlegcomités en paritaire commissies (OCKP, Pensioenen, …);

 • politieke partijen

Tenslotte is de NCK ook op Europees vlak actief via aanwezigheid binnen het CEC (Confédération Européenne des Cadres : Europese Confederatie van Kaderleden) en via contacten met onze zusterorganisaties in andere landen.

 

Organisation

ORGANISATIE

De NCK is georganiseerd rond drie organenen: ​

DE ALGEMENE VERGADERING (AV)

Dit is het hoogste beslissingsniveau. Zij bepaalt het algemeen beleid onder het voorzitterschap van de Nationale Voorzitter. Zij vergadert één maal per jaar.

HET NATIONALE COMITEE (NATCOM)

Het voert de beslissingen van de Algemene Vergadering uit. Het vergadert één maal per maand. Het bestaat uit :

De nationale voorzitter: Pierre Pirson 

 

Drie nationale ondervoorzitters, één van de taalrol van de voorzitter en twee van de andere taalrol: 

Johan Criel: nederlandstalig ondervoorzitster

Muriel Wery: franstalig ondervoorzitter

Koen Grégoir: nederlandstalig ondervoorzitter

De sectorele voorzitters: 

Hendrickx Philippe: Voorzitter van de Belgische kadergroepering voor energie. 

Pirson Pierre: Voorzitter van de federatie der bankkaderleden

Algemeen Afgevaardigde: Roland Glibert

HET NATIONAAL UITVOEREND BUREAU 

Het voert de beslissingen van de Algemene Vergadering en van het Nationaal Comité uit. Het is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en volgt de socio-economische actualiteit van nabij, onderhoudt contacten met de werkgeversorganisaties, met de politici, de media, enz.

Deze organen worden ondersteund door een vaste structuur met een permanent secretariaat en een juridische dienst.

 

bottom of page