Nationale Confederatie v/h Kaderpersoneel

Het neutraal vakbondsalternatief voor kaderleden

Doelstellingen

Printvriendelijke versieVerstuur per e-mailPDF-versie

De NCK heeft tot doel de belangen van de Belgische kaderleden te verdedigen. Ze doet dit door tussenkomsten op bedrijfsniveau, op nationaal niveau en op Europees/internationaal niveau. Ze verdedigt de belangen van de kaderleden op alle niveaus en in alle domeinen die hen aanbelangen (fiscus, koopkracht, werktijd, sociaal recht, enz.).

Deze tussenkomsten zijn gebaseerd op een voortdurende dialoog tussen enerzijds de kaderleden en anderzijds de verschillende belanghebbende of regulerende partijen.

De tussenkomst van het NCK op ondernemingsvlak is ten zeerste beperkt, daar voorrang wordt gegeven aan de autonomie van de individuele kaderverenigingen. Er wordt enkel contact gezocht op aanvraag van :

  • hetzij de kadervereniging zelf
  • hetzij een kaderlid, aangesloten bij de NCK

De NCK moedigt steeds de duale dialoog binnen de onderneming aan :

  • tussen Kaderleden en Directie in de kaderraad;
  • tussen Directie en Werknemers in de ondernemingsraad.

Op gewestelijk en nationaal niveau wordt actief contact onderhouden met :

  • werkgevers-organisaties zowel op gewestelijk (VEV/UWE) als op nationaal (VBO) vlak en met sectorale federaties (AGORIA, FEDICHEM, FEVIA, BVB, …);
  • zowel gewestelijke als federale ministeries (Ministerie van Arbeid en Tewerkstelling) alsook met sommige overlegcomités en paritaire commissies (OCKP, Pensioenen, …);
  • politieke partijen

Tenslotte is de NCK ook op Europees vlak actief via aanwezigheid binnen het CEC (Confédération Européenne des Cadres : Europese Confederatie van Kaderleden) en via contacten met onze zusterorganisaties in andere landen.